Planerat kvalitetssäkrat underhåll


Planerat fastighetsunderhåll

Planerat fastighetsunderhåll, både kort- och långsiktigt, har stor betydelse för funktionalitet, driftsäkerhet och god ekonomi! Genom väl planerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö, kapitalförstörelse undviks och fastigheternas funktionalitet bibehålls. Fastighetsdriften sker då på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Planerat underhåll har en horisont på mer än ett år. Det är lätt att bortse från dessa kostnader när det är dags för budget. Genom att lägga in även det planerade underhållet i JETAS glöms inte dessa åtgärder av.

Det är lätt att glömma bort saker!
Särskilt när det är mycket att göra och man delegerat bort arbetsuppgiften. För att säkerställa att de uppdrag som ligger på entreprenad eller på den egna personalen verkligen blir gjort har vi ett system där inga arbetsuppgifter går att glömma bort! Dessutom kan man ställa krav på närvarokontroll, d.v.s. att den som utför uppdraget måste scanna en streckkod på plats, alternativt NFC/RFID, för att kvittera arbetsordern. Det går självklart att utföra arbetsordern ändå men en markering bifogas också som påpekar att närvaro ej kan påvisas