Planerat underhåll


Varför?

Planerat fastighetsunderhåll, både kort- och långsiktigt, har stor betydelse för funktionalitet och driftsäkerhet! Genom välplanerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö, kapitalförstörelse undviks och fastigheternas funktionalitet bibehålls. Fastighetsdriften sker då på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Planerat underhåll har en horisont på mer än ett år. Det är lätt att bortse från dessa kostnader när det är dags för budget. Genom att lägga in även det planerade underhållet i JETAS glöms inte dessa åtgärder av.